Thống kê truy cập

3544725
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1321
23413
84370
3544725

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện, thẩm quyền công bố dịch hại thực vật

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN

CÔNG BỐ DỊCH HẠI THỰC VẬT

 

* Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ & Kiểm dịch thực vật;

* Điều kiện công bố dịch hại thực vật

Theo quy định của điều 15 - Luật Bảo vệ & KDTV và điều 4 - Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ & KDTV, áp dụng công bố dịch và có chế độ chính sách hỗ trợ phòng chống dịch hại thực vật khi đảm bảo hai điều kiện sau:

- Sinh vật gây hại thực vật gia tăng đột biến cả về số lượng, diện tích, mức độ gây hại so với trung bình của 02 (hai) năm trước liền kề của thời điểm công bố dịch và dự báo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh trở lên; có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, môi trường, đời sống nhân dân, vượt quá khả năng kiểm soát của chủ thực vật.

- Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được chủ thực vật áp dụng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhưng chưa đạt hiệu quả, phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh trong một thời gian nhất định để nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch.

* Thẩm quyền công bố dịch hại thực vật

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ đề xuất của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp & PTNT) quyết định công bố dịch tại địa phương trong trường hợp đáp ứng quy định về điều kiện công bố dịch theo quy định của điều 15 - Luật Bảo vệ & KDTV và điều 4 - Nghị định 116/2014/NĐ-CP;

* Trình tự thủ tục công bố dịch hại thực vật

- Căn cứ vào điều kiện công bố dịch hại thực vật, cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở cấp tỉnh (Chi cục Trồng trọt & BVTV) trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình dịch hại, các số liệu thực tế chứng minh đủ điều kiện công bố dịch và sự cần thiết phải công bố dịch, đề xuất phạm vi công bố dịch và các giải pháp chống dịch;

- Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền công bố dịch thành lập Hội đồng tư vấn để lấy ý kiến. Hội đồng do người có thẩm quyền công bố dịch hoặc cấp phó của người đó làm Chủ tịch, Thủ trưởng cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương hoặc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Chủ tịch, thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

Phòng Bảo vệ thực vật

Các tin khác