Thống kê truy cập

2912169
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1654
13447
55343
2912169

Báo cáo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 29/8/2022 - 04/9/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 124/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2022

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 35 (Từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022)

 I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời âm u, có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 19,1 – 26,30C, cao nhất 25 – 330C, thấp nhất 15,4 – 22,80C; độ ẩm không khí 83 – 90%, lượng mưa 34 –75mm, tổng số giờ nắng 31 – 38,7h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Thu hoạch xong

8.920,7

Vụ Hè Thu

Ngậm sữa - chín

1.874,1

Thu hoạch

3.550,5

Tổng

5.424,6

Vụ Mùa

Mạ

1.741

Đẻ nhánh

3.957,5

Đòng – trỗ

3.084

Tổng

8.782,5

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

PTTL – đóng bắp

2.122,1

Thu hoạch

847

Tổng

2.969,1

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Cây con - PTTL

1.282,6

Tổng

1.282,6

Cây cà phê

Nuôi trái

172.813,6

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Thu hoạch

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.505

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.380

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đốm sọc VK gây hại 125ha lúa giai đoạn trỗ chín tại Đạ Tẻh (giảm 60ha so với kỳ trước), TLH 11,3-13,6%.

- Bệnh khô vằn gây hại 100ha lúa giai đoạn trỗ chín tại Đạ Tẻh (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 23,5-29,6%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 88,2ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng (giảm 35ha so với kỳ trước), TLH 3 – 5%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, bọ trĩ, bệnh đen lép hạt, đạo ôn lá,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 41,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 9ha), giảm 53ha so với kỳ trước, mật độ 2,3 – 11con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ - trung bình 1.485,2ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 50ha so với kỳ trước), TLH 17,2 – 27%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 4.202,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 195ha so với kỳ trước), TLH 16 – 27,6%.

- Bệnh khô cành gây hại 2.576,3ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 14ha so với kỳ trước), TLH 18 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.621ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 48ha so với kỳ trước), TLH 5 – 12,3%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.900ha tại Bảo Lâm (tăng 50ha so với kỳ trước), TLH 9,6-15,4%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.728,2ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 209,5ha so với kỳ trước), TLH 14,3 – 26,1%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.374,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 207,6ha so với kỳ trước), TLH 16,6 – 27,2%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 712,4ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà (129,7ha nhiễm nặng), tăng 4,6ha so với kỳ trước, TLH 10 – 38,7%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.303,6ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 14,1 – 43,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus gây hại 319,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (50ha nhiễm nặng), giảm 20ha so với kỳ trước, TLH 7,7 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 284,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (35ha nhiễm nặng), tăng 10ha so với kỳ trước, TLH 6,7 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 544,3ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 74,2ha so với kỳ trước), mật độ từ 4 – 27con/m2.

- Bệnh sưng rễ ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình – nặng 73,6ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đức Trọng, TLH 6 – 13,3%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 25ha tại Đà Lạt, TLH 10 - 14%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông,  đen lép hạt, đốm sọc VK tiếp tục gây hại lúa Hè Thu giai đoạn trỗ chín; bệnh đạo ôn lá, bọ trĩ gây hại lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh.

- Cây cà phê: Bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành khô quả, bọ xít muỗi/cà phê chè có khả năng tăng nhẹ; rệp sáp, sâu đục thân ít biến động.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư ít biến động và gây hại nhẹ, bọ vòi voi đục chồi, sâu đục thân cành có khả năng tăng nhẹ.

- Cây sầu riêng: Thời tiết nóng ẩm, có mưa rào về chiều và đêm, bệnh xì mủ tiếp tục lây lan và gây hại mạnh trên sầu riêng giai đoạn thu hoạch và sau thu hoạch.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen, dòi đục lá tiếp tục lây lan gây hại mạnh trên rau họ cà; trên rau họ thập tự chú ý phòng trừ bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, sâu tơ, bọ nhảy..

- Cây hoa: Chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá trên cây hoa cúc; nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng trên hoa hồng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại tại Đơn Dương, Đức Trọng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà đặc biệt tại các vùng trũng thấp, bị ngập úng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Lúa Hè Thu – Mùa hiện nay chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, chín. Thời tiết chủ yếu ngày nắng chiều tối có mưa thuận lợi cho bệnh đạo ôn, đốm sọc VK, khô vằn, đen lép hạt phát triển và gây hại. Cần hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra trên lúa Hè Thu cuối vụ chú ý phòng trừ chuột.

2.2. Cây ngô

Thời tiết có mưa, nông dân đang tiếp tục xuống giống ngô vụ Mùa, cần bám sát đồng ruộng điều tra phát hiện sớm sâu keo mùa thu giai đoạn cây ngô có từ 4-8 lá thật và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm lá lớn

2.3. Cây sầu riêng

Hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm vườn, phát hiện phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh đặc biệt là bệnh xì mủ, thối gốc theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tỉa bớt chồi vượt, cành sâu bệnh, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng khô quả, rụng trái. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng: rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

2.5. Cây điều

Thời tiết có mưa, cây điều ra chồi non rải rác, chú ý theo dõi và phòng trừ sâu đục thân, vòi voi đục ngọn, bọ xít muỗi, bệnh thán thư theo hướng dẫn tại văn bản số 131/TTBVTV ngày 04/5/2022 của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây điều giai đoạn sau thu hoạch.

2.6. Rau, hoa

Chú ý phòng trừ các đối tượng như bệnh virus, mốc sương, thán thư, đốm lá trên rau họ cà. Đối với bệnh xoăn lá virus hại cây họ cà hiện nay đang là cao điểm gây hại trong năm, cần hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh, thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ, bọ cưa bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ... Ngoài ra chú ý phòng trừ sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá, thối nhũn trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng,…

2.7. Dâu tằm

Bệnh tuyến trùng có xu hướng lây lan nhanh, theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

Trần Quang Duy

 

Các tin khác