Thống kê truy cập

3109470
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
374
10818
18839
3109470

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 1972/SNN-TTBVTV

        V/v triển khai thực hiện Nghị định số

       108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón

          Lâm Đồng, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực phân bón

 

Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón, có hiệu lực từ ngày 20/9/2017;

Thực hiện Văn bản số 2242/BVTV-QLPB ngày 28/9/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón.

Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng giao Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 108/2017/NĐ-CP cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý biết và thực hiện.

2. Tiếp nhận, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra 3 tháng cuối năm 2017 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo văn bản hướng dẫn số 8074/BNN-TTr ngày 26/9/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2018.

3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý chất lượng phân bón, tiếp nhận hợp quy và xác nhận nội dung hội thảo, quảng cáo phân bón.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ban hành thông báo tiếp nhận công bố hợp quy phân bón, lập sổ theo dõi và quản lý hồ sơ công bố hợp quy phân bón thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thực hiện tại Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng.

- Triển khai xác nhận nội dung hội thảo, quảng cáo phân bón trên địa bàn Tỉnh thực hiện theo văn bản số 1561/SNN-TCCB ngày 10/8/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công theo quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

- Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói, phân phối; giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn sử dụng phân bón.

- Chủ trì, phối hợp với các hiệp hội, hội về phân bón, doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, tập huấn sử dụng phân bón.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động khảo nghiệm phân bón tại địa phương về việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và các yêu cầu khảo nghiệm theo các nội dung trong đề cương khảo nghiệm.

- Thực hiện các nội dung khác liên quan đến quản lý nhà nước về phân bón (nghiên cứu khoa học, quy hoạch, dự án, đề án, hợp tác quốc tế,…).

Hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu phải thực hiện chế độ báo cáo về Sở Nông nghiệp & PTNT và Cục Bảo vệ thực vật theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở Công thương;

- Công an tỉnh Lâm Đồng;

- Hội Nông dân tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng;

- Phòng Kinh tế Đà Lạt, Bảo lộc;

- Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện;

- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện;

- Hội Nông dân các huyện, thành phố;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp;

- Lưu: VP, TTBVTV.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Hoàng Sỹ Bích

 

Kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (NGHI DINH 108CP.pdf)NGHI DINH 108CP.pdf Super User3106 kB2017-10-11 11:162017-10-11 11:16