Thống kê truy cập

2914808
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
386
386
57982
2914808

Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng tại cuộc họp lãnh đạo cơ quan ngày 13/09/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132/TB-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chi cục trưởng tại cuộc họp lãnh đạo cơ quan

Ngày 13 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng, đồng chí Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng đã chủ trì cuộc họp Giao ban lãnh đạo cơ quan; cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chi cục trưởng và trưởng, phó các phòng, trạm thuộc Chi cục.

Sau khi nghe trưởng các phòng, trạm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện thời gian tới, những đề xuất kiến nghị và ý kiến của các thành phần tham dự; đồng chí Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng đã kết luận một số nội dung trọng tâm và giao nhiệm vụ như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được giao để thực hiện đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, thời hạn.

- Các phòng, trạm rà soát nhiệm vụ được giao và kế hoạch năm 2021 để phân công công chức, viên chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung; phấn đấu đến hết năm 2021 thực hiện đạt 100% mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn và các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được giao.

+ Căn cứ nội dung các chương trình, đề án, dự án, mô hình … được phê duyệt các phòng, trạm triển khai thực hiện theo nội dung cụ thể được giao. Đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện từng nội dung vào 15 giờ thứ 6 hàng tuần gửi phòng Hành chính Tổng hợp để báo cáo Chi cục trưởng.

+ Các mô hình cần triển khai đúng quy định, hiệu quả cao. Khi kết thúc các mô hình phải có biên bản nghiệm thu, đánh giá.

- Các phòng, trạm phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án … từ năm 2018 - 2020 phục vụ công tác Thanh tra.

- Thực hiện tốt công tác chuyên môn gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định tại các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn giải quyết đúng thời hạn. Phối hợp với các phòng, trạm rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ và kiểm dịch thực vật để công bố công khai đúng thời gian quy định;

- Hướng dẫn các phòng, trạm xây dựng kế hoạch thực hiện, hồ sơ thủ tục giải ngân kinh phí đúng tiến độ và theo quy định;

- Tuyên truyển đến toàn thể CCVC trong đơn vị các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có Văn bản 6373/UBND-VX3 ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời tham mưu cho Chi cục trưởng chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp quá trình thực hiện của CCVC trong việc tuân thủ phòng chống dịch;

- Tổng hợp tiến độ triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch và chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm báo cáo lãnh đạo Chi cục tại cuộc họp giao ban thứ 2 hàng tuần;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

2. Phòng Trồng trọt

- Tham mưu chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cây trồng theo kế hoạch; tham mưu các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện;

- Số liệu sản xuất trồng trọt hàng kỳ cần rà soát, thống kê kỹ, thống nhất với số liệu ở các địa phương và giữa các báo cáo, tránh sai lệch, thiếu chính xác; cần thống kê chi tiết từng loại cây trồng;

- Xây dựng phương án phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án dược liệu sau khi được phê duyệt;

- Phân công CCVC rà soát, hoàn thiện lại 10 quy trình kỹ thuật canh tác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

3. Phòng Bảo vệ thực vật

- Tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, DTDB sâu bệnh hại cây trồng để kịp thời hướng dẫn các địa phương và nông dân các biện pháp quản lý hiệu quả; giám sát, hướng dẫn các Trung tâm Nông nghiệp thực hiện tốt, đúng công tác điều tra DTDB dịch hại và báo cáo kịp thời, chính xác về Chi cục. Nắm bắt các thông tin về dịch hại và tổ chức quản lý tốt, không để phát sinh gây hại lớn cho sản xuất;

- Rà soát, thống kê số lượng thuốc BVTV sử dụng trên địa bàn tỉnh hàng năm (thống kê cụ thể từng nhóm thuốc);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

4. Phòng Thanh tra Pháp chế

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV theo kế hoạch; thực hiện công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhưng đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19;

- Nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh Vật tư nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; chất lượng Vật tư nông nghiệp và phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý để tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy định;

- Phối hợp với phòng Trồng trọt rà soát, thống kê số lượng phân bón sử dụng trên địa bàn tỉnh hàng năm (từng nhóm phân bón);

- Rà soát lại nhiệm vụ QLNN phân cấp cho cấp huyện về VTNN, hướng dẫn triển khai thực hiện, trả lời những kiến nghị của cấp huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QLNN liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

5. Trạm Kiểm dịch và Kiểm định thực vật

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch:

+ Công tác kiểm dịch thực vật nội địa. Theo dõi tình hình nhập khẩu giống cây trồng; những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn

+ Điều tra sinh vật hại mới trên giống cây trồng và kiểm dịch kho tàng.

+ Tổ chức lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc BVTV trong nông sản theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác khảo nghiệm: Theo dõi, hướng dẫn công chức, viên chức thực hiện khảo nghiệm thuốc BVTV đúng quy trình kỹ thuật, số liệu chính xác và kịp tiến độ theo hợp đồng. Tổng hợp tiến độ thực hiện, lũy kế số khảo nghiệm từng CCVC triển khai được trong năm báo cáo lãnh đạo Chi cục, các phòng, trạm;

- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ giải ngân các khảo nghiệm thuốc BVTV theo quy định.

- Triển khai thực hiện dự án nhập khẩu, mua bản quyền giống theo quyết định được phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

6. Công tác chỉ đạo thực hiện

Các đồng chí Phó Chi cục trưởng: Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, trạm được phân công phụ trách thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được giao trong năm. Đồng thời phụ trách chính, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chi cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Kiểm dịch và KĐ triển khai thực hiện kế hoạch mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói ngay sau khi được phê duyệt. Khi đi kiểm tra, lựa chọn vùng trồng, cơ sở đóng gói để cấp mã số phải có văn bản thông báo gửi trước cho địa phương, cơ sở để chủ động phối hợp thực hiện.

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan - Phó Chi cục trưởng: Phụ trách chính, chỉ đạo phòng Trồng trọt thực hiện xây dựng phương án phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Theo văn bản số 1480/SNN-KH ngày 23/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT), thời hạn hoàn thành chậm nhất là 24/9/2021.

Trên đây là kết luận của Chi cục trưởng tại cuộc họp Giao ban lãnh đạo cơ quan ngày 13/9/2021, yêu cầu các phòng, trạm và công chức, viên chức trong đơn vị căn cứ để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                  

- Lãnh đạo Chi cục (3);

- Các phòng, trạm;      

- Lưu VT.                                                                       

K.T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 (đã ký)

 

Nguyễn Thị Tuyết

 

 

Các tin khác