Thống kê truy cập

2930939
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
525
2200
3164
2930939

Thông báo Kết luận của Chi cục trưởng tại cuộc họp lãnh đạo cơ quan ngày 15/11/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 148/TB-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chi cục trưởng tại cuộc họp lãnh đạo cơ quan

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng, đồng chí Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng đã chủ trì cuộc họp Giao ban lãnh đạo cơ quan; cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chi cục trưởng và trưởng, phó các phòng, trạm thuộc Chi cục.

Sau khi nghe trưởng các phòng, trạm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện thời gian tới, những đề xuất kiến nghị và ý kiến của các thành phần tham dự; đồng chí Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng đã kết luận một số nội dung trọng tâm và giao nhiệm vụ như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được giao để thực hiện đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, thời hạn.

- Các phòng, trạm rà soát nhiệm vụ được giao và kế hoạch năm 2021 để phân công công chức, viên chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung; phấn đấu đến hết năm 2021 thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn và các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được giao.

+ Căn cứ nội dung các chương trình, đề án, dự án, mô hình … được phê duyệt các phòng, trạm triển khai thực hiện theo nội dung cụ thể được giao. Đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện từng nội dung vào 15 giờ thứ 6 hàng tuần gửi phòng Hành chính Tổng hợp để báo cáo Chi cục trưởng.

- Thực hiện tốt công tác chuyên môn gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định tại các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phòng Hành chính Tổng hợp

- Phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời hạn, theo quy trình;

- Hướng dẫn các phòng, trạm hoàn thiện hồ sơ thủ tục giải ngân kinh phí đúng tiến độ và đúng quy định;

- Tổng hợp tiến độ triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch và chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm báo cáo lãnh đạo Chi cục tại cuộc họp giao ban thứ 2 hàng tuần;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

2. Phòng Trồng trọt

- Tham mưu chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cây trồng theo kế hoạch;

- Phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê và đánh giá các chỉ tiêu trong năm 2021: Diện tích gieo trồng, tốc độ tăng trưởng, diện tích chuyển đổi giống cây trồng; giá trị thu nhập/ha/năm 2021,...;

- Cử công chức, viên chức đi thực tế nhằm đánh giá, ước năng suất cà phê  năm 2021;

- Xây dựng kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2022 và sản xuất rau, hoa dịp tết Nguyên đán;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để lựa chọn lại mô hình sản xuất công nghệ cao tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm;

- Hoàn thiện 10 quy trình kỹ thuật trồng luân canh trên đất lúa kém hiệu quả và trồng xen CĂQ trong vườn cà phê, tổ chức họp lấy ý kiến của lãnh đạo, CCVC trong đơn vị và trình lãnh đạo Sở ký ban hành (hoàn thiện trình lãnh đạo Sở trước 17/11/2021);

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án dược liệu và Đề án nhà kính sau khi được phê duyệt;

- Đ/c Nguyễn Văn Danh chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo Sở và lãnh đạo Chi cục làm việc với huyện Đam Rông: Nghiên cứu Nghị quyết, kế hoạch của huyện để đề xuất nội dung hỗ trợ cho phù hợp với nhu cầu, thực tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

3. Phòng Bảo vệ thực vật

- Tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, DTDB sâu bệnh hại cây trồng để kịp thời hướng dẫn các địa phương và nông dân các biện pháp quản lý hiệu quả; giám sát, hướng dẫn các Trung tâm Nông nghiệp thực hiện tốt, đúng công tác điều tra DTDB dịch hại và báo cáo kịp thời, chính xác về Chi cục. Nắm bắt các thông tin về dịch hại và tổ chức quản lý tốt, không để phát sinh gây hại lớn đến sản xuất;

- Rà soát, thống kê số lượng thuốc BVTV sử dụng trong năm trên địa bàn tỉnh (chủng loại, số lượng từng nhóm thuốc), hoàn thành trong tháng 11/2021.

- Thực hiện các mô hình nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái;

- Thực hiện các khảo nghiệm thuốc BVTV trên một số đối tượng sâu bệnh hại chưa có thuốc đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam;

- Tổ chức thực hiện Dự án của Sở Khoa học Công nghệ “Xây dựng mô hình trồng rau xà lách cho năng suất, chất lượng cao tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

4. Phòng Thanh tra Pháp chế

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV theo kế hoạch; thực hiện công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhưng đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19;

- Nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh Vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường lấy mẫu phân bón, thuốc BVTV để kiểm tra chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng;

- Rà soát, thống kê số lượng phân bón sử dụng trong năm trên địa bàn tỉnh (theo từng nhóm phân bón), hoàn thành trong tháng 12/2021;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

5. Trạm Kiểm dịch và Kiểm định thực vật

- Tổ chức thực hiện tốt Dự án nhập khẩu giống hoa và Kế hoạch cấp mã số vùng trồng theo phê duyệt;

Hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Chuẩn bị tốt các nội dung liên quan phục vụ đoàn công tác của Trung Quốc và Cục Bảo vệ thực vật vào kiểm tra tại tỉnh Lâm Đồng;

- Tổ chức lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc BVTV trong nông sản theo kế hoạch được phê duyệt;

- Công tác khảo nghiệm: Theo dõi, hướng dẫn công chức, viên chức thực hiện khảo nghiệm thuốc BVTV đúng quy trình; tổng hợp tiến độ thực hiện, lũy kế số khảo nghiệm từng CCVC triển khai được trong năm báo cáo lãnh đạo Chi cục, các phòng, trạm. Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ giải ngân các khảo nghiệm thuốc BVTV theo quy định;

- Rà soát, thống kê các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu nông sản sang Newzealand.

- Tổ chức thực hiện Dự án của Sở Khoa học Công nghệ “Xây dựng mô hình trồng rau cải xanh, cải thìa cho năng suất, chất lượng cao tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được phê duyệt năm 2021.

6.  Công tác chỉ đạo thực hiện

Các đồng chí Phó Chi cục trưởng: Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, trạm được phân công phụ trách thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và chương trình, đề án, dự án, kế hoạch được giao trong năm. Đồng thời phụ trách, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chi cục trưởng: trực tiếp chỉ đạo công tác khảo nghiệm thuốc BVTV, hướng dẫn Trạm Kiểm dịch và KĐ triển khai thực hiện kế hoạch mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

b) Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan - Phó Chi cục trưởng:

- Chủ trì họp góp ý 10 quy trình kỹ thuật, hoàn thiện trình lãnh đạo Sở phê duyệt, ban hành;

- Phụ trách toàn bộ 02 Dự án của Sở Khoa học công nghệ (ký các hồ sơ, chứng từ liên quan trong quá trình thực hiện và giải ngân, thanh lý hợp đồng) và chỉ đạo Trạm Kiểm dịch & KĐ thực vật và Phòng Bảo vệ thực vật triển khai thực hiện các nội dung Dự án:

+ Xây dựng mô hình trồng rau cải xanh, cải thìa cho năng suất, chất lượng cao tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

+ Xây dựng mô hình trồng rau xà lách cho năng suất, chất lượng cao tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

(Lưu ý: Không vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật tư để thực hiện các mô hình trên).

Trên đây là kết luận của Chi cục trưởng tại cuộc họp Giao ban lãnh đạo cơ quan ngày 15/11/2021, yêu cầu các phòng, trạm và công chức, viên chức trong đơn vị căn cứ để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                  

- Lãnh đạo Chi cục (3);

- Các phòng, trạm;      

- Lưu VT.                                                                        

K.T CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

 Nguyễn Thị Tuyết

Các tin khác