Thống kê truy cập

2426541
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
718
5808
718
2426541

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 20/12/2021 - 26/12/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 177/BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 51 (Từ ngày 20/12/2021 – 26/12/2021)

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác; nhiệt độ trung bình 16,5 – 25,40C, cao nhất 28,4 – 32,80C, thấp nhất 11,5 – 150C; độ ẩm không khí 72 – 87%, lượng mưa 3,3 – 5,3mm, tổng số giờ nắng 30,2 – 38,8h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Mùa

Ngậm sữa – Chín

444

Thu hoạch

11.353

Tổng

11.797

Vụ Đông Xuân

Mạ

2.102

Đẻ nhánh

1.709,8

Đòng – trỗ

330

Tổng

4.141,8

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô (Vụ Mùa)

Thu hoạch xong

2.017,1

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con - PTTL

481,1

Tổng

481,1

Cây cà phê

Thu hoạch

172.813,6

Cây điều

Ra chồi lá non – ra hoa

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Chăm sóc

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.382

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.941

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 178ha tại Đạ Tẻh, TLH 12,2 – 13,5%.

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 100,9ha tại Đạ Tẻh, Cát Tiên (giảm 16,5ha so với kỳ trước), TLH 4,8 – 14%.

- Bệnh khô vằn gây hại 100ha tại Đạ Tẻh (tăng 25ha so với kỳ trước), TLH 10,7-15%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, bọ trĩ, OBV, bệnh đen lép hạt, đạo ôn cổ bông gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 25,4ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 4ha), giảm 65ha so với kỳ trước, mật độ 2 – 7con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.511,4ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 216,2ha so với kỳ trước), TLH 12 – 22,5%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.540,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà (tăng 244,7ha so với kỳ trước), TLH 12 – 23%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 2.920,3ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 382,4ha so với kỳ trước), TLH 14,5 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.469ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.500ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 90ha so với kỳ trước), TLH 5-13,5%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.681,9ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 138,2ha so với kỳ trước), TLH 13 – 33,5%.

- Bệnh thán thư biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 3.681,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, TLH 14 – 42,2%.

- Sâu đục thân, cành ít biến động so với kỳ trước, gây hại 183ha tại Đạ Huoai, TLH 9,2 – 14,5%.

6. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm ít biến động so với kỳ trước, gây hại trung bình - nặng 1.532,8ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, TLH 15,4 – 46,7%.

7. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 230,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (5ha nhiễm nặng), TLH 5,7 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 157,7ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 14ha so với kỳ trước), TLH 6,2 – 20%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 358,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (20ha nhiễm nặng) giảm 30ha so với kỳ trước, mật độ từ 5 - 35 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình - nặng 62,2ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt (tăng 5,8ha so với kỳ trước), TLH 6,6 – 13,3%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 9,5ha tại Đà Lạt, TLH 5 - 10%.

8. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

 - Cây lúa: Chú ý phòng trừ bệnh đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn cổ bông, khô vằn, đen lép hạt gây hại lúa Mùa cuối vụ; bệnh đạo ôn lá gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng tại Đạ Tẻh, Cát Tiên.

- Cây cà phê: Hiện nay nông dân đang tập trung thu hoạch cà phê, các đối tượng khô cành, rỉ sắt, vàng lá, rệp các loại, bọ xít muỗi, bệnh đốm mắt cua có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, bệnh khô cành gây hại cây điều giai đoạn ra chồi, ra hoa, đậu quả.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư, rầy bông tiếp tục gây hại sầu riêng giai đoạn chăm sóc – sau thu hoạch.

- Cây rau: Dòi đục lá, bệnh mốc sương, xoăn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá gây hại rau họ thập tự; bệnh thối nhũn, ruồi đục lá hại xà lách.

- Cây hoa: Ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, bệnh héo xanh tiếp tục gây hại trên hoa cúc, trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ngô vụ Đông Xuân giai đoạn cây con - PTTL tại Đơn Dương, Đức Trọng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố thực hiện tốt công văn số 205/TTBVTV ngày 16/7/2021 của Chi cục về việc duy trì thực hiện công tác DTDB sâu bệnh trong điều kiện dịch Covid 19, hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Hiện nay các địa phương đang xuống giống vụ Đông Xuân. Chủ động khuyến cáo và hướng dẫn nông dân đẩy mạnh áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng các giống chống chịu sâu bệnh nhất là rầy nâu và bệnh đạo ôn, không sử dụng lúa thương phẩm làm giống, đảm bảo mật độ gieo sạ tối đa 120kg/ha, chăm sóc, bón phân cân đối để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Chú ý theo dõi phòng trừ OBV, bệnh đạo ôn lá, vàng lá thối rễ trên lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng; bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt gây hại lúa Mùa.

2.2. Cây ngô

Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời sâu keo mùa thu theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý bệnh đốm lá lớn gây hại ngô giai đoạn đóng bắp đến thu hoạch.

2.3. Cây sầu riêng

Chủ động hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch như cắt tỉa cành, thu gom, phát dọn cỏ dại tạo độ thông thoáng cho vườn, giúp vườn nhanh khô ráo sau mưa hạn chế bệnh nứt thân xì mủ phát triển khi có mưa trái mùa. Ngoài ra bổ sung đầy đủ kịp thời phân bón kết hợp chế phẩm sinh học Trichoderma giúp cho cây sầu riêng phát triển các cơi đọt non. Giai đoạn hiện nay cần chú ý các đối tượng rầy xanh, rầy bông, bệnh thán thư, xì mủ.

2.4. Cây cà phê

Cần thăm vườn thường xuyên, chú ý các đối tượng bọ xít muỗi, khô cành khô quả, rỉ sắt, rệp sáp, vàng lá. Các diện tích đã thu hoạch xong chủ động áp dụng các biện pháp tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, bón phân để cây cà phê nhanh phục hồi chuẩn bị cho đợt ra hoa đậu quả niên vụ 2022.

2.5. Cây điều

Niên vụ điều 2021-2022 do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều dẫn đến cây điều rụng lá, ra chồi non muộn và không đồng đều. Hiện nay giá các loại phân bón cao hơn 60-100% so với năm 2020, cần tuyên truyền vận động nông dân thường xuyên thăm vườn, bổ sung phân bón đầy đủ, kịp thời để cây điều ra hoa, đậu quả thuận lợi. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư không để lây lan gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa đậu quả.

2.6. Rau, hoa

Chú ý phòng trừ bệnh mốc sương, đốm lá vi khuẩn, virus hại cà chua; sâu tơ, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, cháy lá hại rau họ thập tự; rỉ sắt, virus hại hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng, đốm đen hoa hồng./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

 KT. CHI CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Phương Loan

Các tin khác