Thống kê truy cập

2914726
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
304
304
57900
2914726

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 18/01/2021 – 24/01/2021

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/BC – TTBVTV

  Lâm Đồng, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 03 (Từ ngày 18/01/2021 – 24/01/2021)

 I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa nhẹ vài nơi; nhiệt độ trung bình 16,1 – 24,60C, cao nhất 26,5 – 32.50C, thấp nhất 12 – 18,20C; độ ẩm không khí 71 – 85%, lượng mưa 0.0–0.5mm, tổng số giờ nắng 58.5 – 71.6h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Mạ

318

Đẻ nhánh

2.378

Đòng trỗ

2.640

Ngậm sữa -  chín

327

Thu hoạch

373

Tổng

6.036

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Đông Xuân)

Cây con

508

Tổng

508,0

Cây cà phê

Thu hoạch

170.895

Cây điều

Ra hoa – đậu quả

28.092,3

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

12.326,3

Cây sầu riêng

Chăm sóc

12.014,8

Cây tiêu

Quả non

2.142,2

Cây cà chua

Phát triển thân lá (PTTL) – thu hoạch

1.497

Cây sắn (mì)

Phát triển thân lá

133,2

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.430

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Mật độ sâu (con/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp bệnh

phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

I

Cây lúa: đẻ nhánh – đòng trỗ

1

Bọ trĩ

4

26,6

 

 

Đạ Tẻh, Đức Trọng

2

Ốc bươu vàng

2 – 2,3

3

 

 

Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương

II

Cây ngô: PTTL – phun râu

 

1

Sâu keo mùa thu

2 – 5

10

 

Tuổi 2 – 5

Lạc Dương, Đơn Dương

III

Cây cà phê: nuôi quả - thu hoạch

 

1

Bọ xít muỗi

5 – 17,4

25

 

Non – TT

Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông

2

Bệnh khô cành, khô quả

12 – 14,1

25

 

Cấp 1-3

Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TP Đà Lạt

3

Rỉ sắt

5 – 20,4

22,4

 

Cấp 2-3

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đam Rông, Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà

IV

Cây điều: chăm sóc – ra đọt non

 

1

Bọ xít muỗi

6,3 – 17,1

28,4

 

Non – TT

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

2

Bệnh thán thư

6 – 17,7

29,2

 

Cấp 1 – 5

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cây tiêu: quả non

1

Bệnh chết nhanh

2,6 – 7

21,6

 

Cấp 5-7

Đạ Huoai, Đức Trọng

VI

Cây sầu riêng: chăm sóc

1

Bệnh chảy gôm

3,4 – 17,1

46,7

 

 

 Đạ Tẻh, Đạ Huoai

VII

Cà chua: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh xoăn lá

6,6 – 9,7

23,3

 

-

Đơn Dương, Đức Trọng

2

Bệnh mốc sương

5,3

16,6

 

Cấp 2 - 4

Đơn Dương, Đức Trọng

VIII

Hoa cúc: PTTL – thu hoạch

 

1

Bệnh sọc thân virus

10

30

 

-

Đà Lạt, Lạc Dương

IX

Cây sắn (mì)

 

 

 

 

 

1

Khảm lá vi rút

18,3

50

 

-

Đạ Tẻh

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

STT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

I

Cây lúa

 

 

 

 

 

 

1

Bọ trĩ

28,1

9

0

37,1

0

Đạ Tẻh, Đức Trọng

2

Ốc bươu vàng

145,6

0

0

145,6

523

Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương

II

Cây ngô

 

 

 

 

 

 

1

Sâu keo mùa thu

88

12

6

106

210

Lạc Dương, Đơn Dương

III

Cây cà phê

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

621

201,3

0

822,3

1.507

Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông

2

Khô cành, khô quả

4.703,7

439,2

0

5.142,9

11.750

Bảo Lâm, Lạc Dương, Đam Rông, TP Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, TP Đà Lạt

3

Rỉ sắt

3.649,7

12

0

3.661,7

10.650

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đam Rông, TP Đà Lạt, Lâm Hà

IV

Cây điều

 

 

 

 

 

 

1

Bọ xít muỗi

3.191,5

390,1

0

3.581,6

300

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

2

Bệnh thán thư

3.653,5

390,1

0

4.043,6

452

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

V

Cây tiêu

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh chết nhanh

11,7

11,3

3,8

26,8

206

Đạ Huoai, Đức Trọng

VI

Cây sầu riêng

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh chảy gôm

1.169,9

935,8

561,5

2.667,2

2.200

Đạ Tẻh, Đạ Huoai

VII

Cà chua

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh xoăn lá

172,7

47,2

10

229,9

1.565

Đơn Dương, Đức Trọng

2

Bệnh mốc sương

92,6

12

0

104,6

1.565

Đơn Dương, Đức Trọng

VIII

Hoa cúc

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh sọc thân virus

15

0

0

15

1.300

Đà Lạt, Lạc Dương

IX

Cây sắn

 

 

 

 

 

 

1

Khảm lá vi rút

24

3

2

29

0

Đạ Tẻh

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

3.1. Cây lúa:

-  Bọ trĩ gây hại 37,1ha tại Đạ Tẻh, Đức Trọng, tăng 10,1ha so với kỳ trước, TLH 4 – 26,6%.

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ 145,6 tại Đức Trọng, Đạ Huoai, Đơn Dương, tăng 101,5ha so với kỳ trước, TLH 2 – 3con/ m2.

- Các đối tượng khác như: bệnh đạo ôn lá, bọ trĩ, chuột, …chủ yếu gây hại nhẹ.

3.2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 106ha tại Lạc Dương, Đơn Dương (6ha nhiễm nặng), tăng 14ha so với kỳ trước, mật độ 2 - 10con/m2.

3.3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ - trung bình 1.072,3ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, giảm 3ha so với kỳ trước, TLH 6 – 25%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại  5.342,9ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê, tăng 180ha so với kỳ trước, TLH 9 - 25%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ - trung bình 3.861,7ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 153ha so kỳ trước), TLH 5 - 24%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

3.4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại nhẹ 2.490ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, tăng 68ha so với kỳ trước,TLH 5 – 12,3%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

3.5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.581,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, (giảm 53ha so với kỳ trước), TLH 6,5 – 27,8%.

- Bệnh thán thư gây hại ở mức nhẹ - trung bình 4.043,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 35ha so kỳ trước), TLH 6,4 – 29,5%.

3.6. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh ít biến động so kỳ trước gây hại 26,8ha tại Đạ Huoai, Đức Trọng (3,8ha nhiễm nặng), TLH 2,6 – 21,6%.

3.7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình - nặng 1.497,3ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, giảm 8ha so với kỳ trước, TLH 3,4 – 46,7%.

3.8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh virus gây hại trung bình – nặng 57,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (10ha nhiễm nặng, tăng 19ha so kỳ trước), TLH 6,6 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương cà chua gây hại nhẹ 92,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 125,6ha so với kỳ trước), TLH 5,3 – 16,6%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 316ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, (giảm 26ha so với kỳ trước), mật độ từ 5 - 23 con/m2.

- Bệnh sưng rễ gây hại trung bình – nặng 70,6ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, Đơn Dương, giảm 8ha so với kỳ trước, TLH 3,3 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus gây hại nhẹ 10ha tại Đà Lạt, TLH 10-30%.

3.9. Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 29ha tại Đạ Tẻh (2ha nhiễm nặng), TLH 18 – 50%.

3.10. Cây trồng khác: Cây cao su, dâu tằm, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

-  Cây lúa: Chú ý phòng trừ bọ trĩ, ốc bươu vàng, rầy nâu, chuột, đạo ôn lá gây hại lúa Đông Xuân.

-  Cây cà phê: Bọ xít muỗi, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, đốm mắt cua tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn cuối vụ thu hoạch.

- Cây điều: Hiện nay cây điều đang  giai đoạn phát triển chồi lá non, bung hoa đậu quả, chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mủ, thán thư, rầy bông tiếp tục gây hại sầu riêng tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc.

- Cây rau: Chú ý phòng trừ bệnh xoăn lá virus, mốc sương, đốm lá, dòi đục lá trên rau họ cà; bọ nhảy, sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, thối nhũn/rau họ thập tự.

- Cây hoa: Tiếp tục theo dõi, phòng trừ bọ trĩ, ruồi đục lá, bệnh rỉ sắt, virus sọc thân/hoa cúc, nhện đỏ, mốc xám, đốm đen, phấn trắng/hoa hồng. 

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu xám có xu hướng gia tăng gây hại ngô Đông Xuân tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đạ Tẻh.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Tập trung, chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân theo dõi sát tình hình thời tiết của từng vùng để xác định thời vụ gieo cấy lúa Đông Xuân phù hợp. Thời vụ xuống giống cần tập trung, gọn để thuận tiện cho công tác phòng trừ sâu bệnh. Khuyến cáo áp dụng kỹ thuật sạ thưa, sạ hàng (80 - 100kg/ha) nhằm tiết kiệm  giống và hạn chế sâu bệnh. Đối với lúa Đông Xuân đã xuống giống chú ý phòng trừ chuột, bọ trĩ, rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá.

2.2. Cây bắp

Cần bám sát đồng ruộng theo dõi và hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu keo, sâu xám ngay từ khi xuống giống vụ Đông Xuân theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô.

2.3 Cây điều

Hiện nay cây điều đang giai đoạn ra chồi, ra hoa, đậu quả rất thuận lợi cho sâu bệnh phát triển và lây lan đặc biệt bọ xít muỗi, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh khô cành, sâu đục thân, đục cành. Chủ động hướng dẫn nông dân vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, tỉa cành tăm, cành sâu bệnh tạo cho vườn thông thoáng. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân, đục cành gây hại cây điều.

2.4 Cây sầu riêng

Tiếp tục chỉ đạo tập trung phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ tại huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytopthora sp. hại cây sầu riêng do Cục BVTV ban hành. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh thán thư, rầy bông.

2.5 Cây cà phê

Hiện nay cà phê đang ở giai đoạn cuối vụ thu hoạch. Sau khi thu hoạch chủ động cắt tỉa cành tăm, cành sâu bệnh, vệ sinh vườn, phát quang bụi rậm, bón phân để cây phục hồi và tăng khả năng ra hoa đậu quả niên vụ sau. Ngoài ra chú ý phòng trừ mọt đục cành, rệp sáp, bệnh khô cành, vàng lá.

2.6 Cây sắn

Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại mạnh tại Đạ Tẻh. Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện triệt để biện pháp nhổ bỏ, tiêu hủy sớm cây sắn nhiễm bệnh kết hợp phòng trừ bọ phấn theo quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn đã được Chi cục Trồng trọt & BVTV hướng dẫn tại văn bản số 96/TTBVTV ngày 7/5/2020.

2.7 Rau, hoa

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quản lý tốt bệnh virus hại cà chua, hoa cúc bằng các biện pháp quản lý tổng hợp chú trọng việc sử dụng giống kháng kết hợp biện pháp luân canh, kiểm soát môi giới lan truyền bệnh virus như bọ trĩ, bọ phấn, bọ xít mù thuốc lá, rầy rệp. Ngoài ra chú ý các đối tượng mốc sương, đốm lá, ruồi đục lá, bọ phấn trên rau họ cà, sâu tơ, bệnh sưng rễ, cháy lá, sương mai rau họ thập tự./.

 

 

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                          

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

 KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Phương Loan

 

Các tin khác