Thống kê truy cập

2914683
Trong ngày
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
261
261
57857
2914683

Báo cáo tình hình sinh vật hại cây trồng từ ngày 15/8/2022 - 21/8/2022

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

            Số: 120/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8 năm 2022

TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI CÂY TRỒNG

Tuần 33 (Từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời âm u, có mưa vài nơi; nhiệt độ trung bình 18,9 – 25,90C, cao nhất 26,2 – 32,30C, thấp nhất 14,9 – 22,80C; độ ẩm không khí 83 – 90%, lượng mưa 40 –85,3mm, tổng số giờ nắng 23,3 – 28,1h.  

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Vụ Đông Xuân

Thu hoạch xong

8.920,7

Vụ Hè Thu

Đòng – trỗ

632

Ngậm sữa - chín

1.262,1

Thu hoạch

3.530,5

Tổng

5.424,6

Vụ Mùa

Mạ

2.581,4

Đẻ nhánh

3.421

Đòng – trỗ

1.950

Tổng

7.952,4

b) Cây trồng khác

Cây trồng

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây ngô

(Vụ Hè Thu)

PTTL – đóng bắp

2.317,1

Thu hoạch

652

Tổng

2.969,1

Cây ngô

(Vụ Mùa)

Cây con - PTTL

820,4

Tổng

820,4

Cây cà phê

Nuôi trái

172.813,6

Cây điều

Chăm sóc

23.660,1

Cây chè

Chăm sóc – thu hoạch

11.287,4

Cây sầu riêng

Thu hoạch

13.065,7

Cây cà chua

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.505

Rau họ thập tự

Phát triển thân lá – thu hoạch

3.352

Hoa cúc

Phát triển thân lá – thu hoạch

1.300

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 179,9ha lúa giai đoạn đẻ nhánh tại Đơn Dương, Đạ Huoai (giảm 156,6ha so với kỳ trước), mật độ 2-3 con/m2.

- Bệnh đốm sọc VK gây hại 170ha lúa giai đoạn làm đòng – trỗ tại Đạ Tẻh (tăng 5ha so với kỳ trước), TLH 11,8-14,3%.

- Bệnh khô vằn gây hại 120ha lúa giai đoạn đứng cái – làm đòng tại Đạ Tẻh (tăng 20ha so với kỳ trước), TLH 24,1-29,7%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 115ha tại Đạ Tẻh (tăng 7ha so với kỳ trước), TLH 3,8 – 5%.

- Các đối tượng khác như rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, đen lép hạt, đạo ôn lá,… gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 95,6ha tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng (nhiễm nặng 10ha), mật độ 2,1 – 10con/m2.

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ - trung bình 1.535,2ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 17 – 28%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 4.048,5ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 13ha so với kỳ trước), TLH 18 – 25%.

- Bệnh khô cành tăng nhẹ so với kỳ trước, gây hại 2.653,7ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê, TLH 18 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá … chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ 1.739ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, TLH 5 – 12,6%.

- Bệnh thối búp gây hại 1.800ha tại Bảo Lâm (giảm 90ha so với kỳ trước), TLH 9,4-15,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, … chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 4.107,2ha tại 3 huyện phía Nam và Đam Rông (giảm 190,5ha so với kỳ trước), TLH 15,6 – 28,6%.

- Sâu đục thân gây hại 145,8ha tại Đạ Huoai, Cát Tiên (giảm 22,7ha so với kỳ trước), TLH 8,4-13%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.574,7ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 17ha so với kỳ trước), TLH 16,4 – 29,2%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại 707,8ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà (129,7ha nhiễm nặng), TLH 10 – 31,7%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh chảy gôm gây hại trung bình - nặng 1.307,6ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai (tăng 144,8ha so với kỳ trước), TLH 16,3 – 43,3%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoăn lá virus tăng nhẹ so với kỳ trước, gây hại 306,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (35ha nhiễm nặng), TLH 7,7 – 30%.

- Bệnh mốc sương gây hại 364,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (50ha nhiễm nặng), tăng 9,8ha so với kỳ trước, TLH 10 – 33,3%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 593,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 19ha so với kỳ trước), mật độ từ 4 – 28con/m2.

- Bệnh sưng rễ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại trung bình 53,6ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 6,6 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus tăng nhẹ so với kỳ trước, gây hại 25ha tại Đà Lạt, TLH 10 - 14%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,… sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông,  đen lép hạt, đốm sọc VK tiếp tục gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đòng - trỗ chín; ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh.

- Cây cà phê: Bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành khô quả, bọ xít muỗi/cà phê chè có khả năng tăng nhẹ.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành biến động nhẹ.

- Cây sầu riêng: Tuần qua, thời tiết mưa nhiều kéo dài, bệnh xì mủ lây lan và gây hại mạnh trên sầu riêng giai đoạn thu hoạch và sau thu hoạch.

- Cây rau: Thời tiết vẫn tiếp tục có mưa, các loại bệnh mốc sương, đốm lá, virus trên rau họ cà; bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá trên rau họ thập tự có khả năng phát triển mạnh.

- Cây hoa: Chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá trên cây hoa cúc; nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng trên hoa hồng.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục lây lan gây hại mạnh tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh tại 3 huyện phía Nam và Lâm Hà đặc biệt tại các vùng trũng thấp, bị ngập úng.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Các địa phương tiếp tục xuống giống vụ Mùa. Chủ động hướng dân nông dân đẩy mạnh áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bón phân cân đối, thường xuyên thăm đồng phát hiện dịch hại kịp thời. Tổ chức ra quân diệt chuột và thu lượm ốc bươu vàng trước và sau khi gieo sạ. Ngoài ra trên lúa vụ lúa Hè Thu chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, đốm sọc VK, đen lép hạt. Trên lúa Mùa chú ý phòng trừ OBV giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

2.2. Cây ngô

Thời tiết có mưa, nông dân đang tiếp tục xuống giống ngô vụ Mùa, cần bám sát đồng ruộng điều tra phát hiện sớm sâu keo mùa thu giai đoạn cây ngô có từ 4-8 lá thật và phòng trừ kịp thời theo quy trình kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu đã được ban hành tại Quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ngô. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh đốm lá lớn

2.3. Cây sầu riêng

Hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm vườn, phát hiện phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh đặc biệt là bệnh xì mủ, thối gốc theo văn bản số 527/BVTV-QLSVGHR ngày 24/3/2017 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại sầu riêng.

2.4. Cây cà phê

Tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng: rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá và bọ xít muỗi trên cà phê chè.

2.5. Cây điều

Thời tiết âm u, mưa nhiều rất thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh thán thư lây lan và gây hại. Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt văn bản số 131/TTBVTV ngày 04/5/2022 của Chi cục Trồng trọt &BVTV Lâm Đồng về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây điều giai đoạn sau thu hoạch.

2.6. Rau, hoa

Chú ý hướng dẫn nông dân vệ sinh nhà kính để tăng cường độ ánh sáng hạn chế nấm bệnh. Đồng thời quan tâm phòng trừ các đối tượng như bệnh virus, mốc sương, thán thư, đốm lá trên rau họ cà. Đối với bệnh xoăn lá virus hại cây họ cà hiện nay đang là cao điểm gây hại trong năm, cần hướng dẫn nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu sâu bệnh, thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ, bọ cưa bằng thuốc có hoạt chất Abamectin, Dinotefuran, Citrus oil, Oxymatrine, Spinetoram ... Ngoài ra chú ý phòng trừ sâu tơ, bọ nhảy, sưng rễ, cháy lá, thối nhũn trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng,…

2.7. Dâu tằm

Bệnh tuyến trùng có xu hướng lây lan nhanh, theo dõi chặt chẽ diễn biến gây hại, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo văn bản số 1482/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;                        

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);

- Lưu: VT, TT, BVTV

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

Trần Quang Duy

Các tin khác